Program konferencji do pobrania

Organizacja sprzedaży produktów mleczarskich w nowoczesnych krótkich łańcuchach rynkowych.

Dr inż. Sławomir Jarka
Instytut Zarządzania SGGW w Warszawie

Współcześnie krótkie łańcuchy dostaw traktowane są jako powrót do tradycyjnych systemów dystrybucji żywności. Coraz częściej konsumenci sięgają po żywność lokalną, dostarczaną odbiorcom bezpośrednio od producentów rolnych. W referacie zaprezentowano charakterystykę krótkich łańcuchów dostaw żywności z uwzględnieniem produktów mleczarskich, wskazując możliwości jej dystrybucji. Celem referatu była m.in. identyfikacja korzyści wynikających z takiej formy dystrybucji żywności zarówno z perspektywy gospodarstw rolnych jak i konsumentów.

Łańcuch dostaw żywności ma kluczowe znaczenie nie tylko dla codziennego życia i dobrobytu konsumentów, ale również dla gospodarki jako całości. Łańcuch dostaw żywności łączy trzy ważne sektory gospodarki, tzn. rolnictwo, przetwórstwo spożywcze oraz dystrybucję. Obejmuje on producentów, dostawców, firmy transportowe, magazyny, sprzedawców hurtowych i detalicznych, organizacje usługowe oraz konsumentów. Wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności rozkłada się w taki sposób, że najwięcej zyskują ci, którzy są najbliżej konsumenta.

 

Perspektywy eksportu mleka i jego przetworów do krajów Afryki i Bliskiego Wchodu.

Dr Małgorzata Bułkowska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

W prezentacji zostaną przedstawione ogólne tendencje w światowym handlu produktami mlecznymi (struktura geograficzna, w tym główni eksporterzy oraz importerzy tych produktów, jak również struktura towarowa). Omówione zostaną podstawowe czynniki, które determinują wielkość popytu i podaży czyli m.in. wielkość produkcji mleka świecie, prognozy ONZ, OECD i FAO dotyczące zmian liczby ludności, wielkości PKB oraz spożycia produktów mlecznych. Na tym tle przeanalizowana zostanie pozycja Polski w światowym handlu produktami mlecznymi, dokonana zostanie ocena potencjału eksportowego oraz wskazane zostaną najbardziej perspektywiczne rynki zbytu dla polskich produktów mlecznych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona krajom Afryki i Bliskiego Wschodu. Oczekuje się bowiem, że wzrost liczby ludności i dochodów w Afryce przyczyni się do znaczącego wzrostu spożycia nabiału na tym kontynencie. Przewidywany jest także wzrost konsumpcji produktów mlecznych w krajach południowo-zachodniej Azji.

 

Jakość mleka  a komórki somatyczne.

Sławomir Stanek
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Dobre warunki utrzymania zwierząt w gospodarstwie to wyższa i tańsza produkcja mleka.

Jaki mamy wpływ na jakość produkowanego surowca?

Dostęp do paszy i wody warunkuje produkcję i zdrowie zwierząt.

Dobrostan krów:

  • Warunki utrzymania zwierząt w budynkach a odporność.
  • Właściwe oświetlenie poprawia wskaźniki rozrodu.
  • Wentylacja i jej wpływ na dobrostan zwierząt.
  • Jakość legowiska – odpoczynek i element profilaktyki mastitis.
  • Przestrzeń życiowa a wyrażanie naturalnych zachowań i wysokiej produkcji mleka.

Hala udojowa:

  • Sprawny sprzęt udojowy nie podnosi ryzyka zapaleń wymienia.
  • Rutyna i higiena doju podstawą profilaktyki mastitis.

 

System utrzymania a dobrostan krów mlecznych.

Dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW
Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie

Poza czynnikami ściśle związanymi z żywieniem oraz właściwym zarządzaniem stadem krów mlecznych ważnym elementem decydującym o efektywnej produkcji mleka jest właściwy dobrostan zwierząt. W wielu przypadkach to właśnie niewłaściwie zaprojektowana, niedostosowana do wygórowanych potrzeb współczesnych krów mlecznych infrastruktura jest krytycznym elementem w dążeniach hodowców do osiągania satysfakcjonujących wyników ekonomicznych. Nieadekwatne do potrzeb krów holsztyńsko- fryzyjskich warunki ich utrzymania powodują nawarstwienie problemów zdrowotnych, zwiększone brakowanie i obniżenie wydajności życiowej krów, co w rezultacie prowadzi do podwyższenia kosztów produkcji mleka. W dużej części dotyczy to obór starych lub w niewielkim tylko stopniu zmodernizowanych, w których poprawa warunków utrzymania krów często wiąże się z daleko idącymi zamianami, co oczywiście generuje wysokie koszty, lub wręcz wymaga zainwestowania w nowy obiekt. Jednak dużo bardziej niepokojący jest fakt, że bardzo wiele nowych obiektów inwentarskich również nie spełnia wymogów związanych z dobrostanem krów.

 

Rynek mleka i produktów mleczarskich – główne dynamiki zmian.

Adrian Smalec
Bank BNP Paribas

Przedmiotem wystąpienia będzie przegląd wybranych istotnych czynników i relacji kształtujących sytuację na rynku mleka i produktów mleczarskich. Zanalizowane zostaną przebiegi trendów cenowych. Podsumowana będzie sytuacja podażowo-popytowa na świecie i jej relacja do rynku polskiego. Przedstawione zostaną wybrane zagadnienia związane z sytuacją i zachowaniami konsumentów w kontekście podejmowania decyzji zakupowych w środowisku wysokiej inflacji. Poruszymy zagadnienia zrównoważonej transformacji oraz jej przełożenia na obowiązki informacyjne przedsiębiorstw, które powstaną w najbliższym czasie. Elementem wystąpienia będą także informacje w wynikach finansowych przetwórstwa mleka w Polsce w ostatnich latach.